Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi

Arazinin yeniden kullanımı açısından çevre koruma adına önemli bir potansiyele sahip kentsel dönüşüm sadece sosyal açıdan değil, kentle bütünleşik yeşil tasarım ve planlama yaklaşımı açısından da ilişkilendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Afet riskinin azaltılması ve mekânsal kalitenin artırılmasının hedeflendiği kentsel dönüşüm çalışmaları gibi yine bu süreçte sürdürülebilirliği sadece kentin büyümesini kontrol altında tutacak kompakt kent anlayışı ile sınırlandırmak da elde edilen doğru kentleşme fırsatının kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Projenin ana kurgusunu oluşturan Yeşil Mahalle Sertifika Sistemi, dönüşüm sorunlarının bazılarına çözüm getirebileceği gibi kente dair birçok aktörü bir araya getirerek, ortak görüş ve yapılanma arayışına da uygun zemini hazırlayacaktır.

Projede, daha önce binaların dönüşümü konusunda Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sertifikası (SEEB-TR) projesi ile kazanılan deneyimlerin kentsel ölçekte bütünleşeceği yeni bir ölçme ve denetleme aracı yaratılması amaçlanmıştır. Oluşturulan Yeşil Mahalle Sertifika Sistemi’nin sektör içinde kentsel mekân kalite değerlendirme ölçütü olması düşünülmüştür. Sertifika Sistemi ayrıca kendi içinde eğitim, uzman, denetçi ve sertifikatör gibi alt sektörler yaratarak, üniversitelerin bu alandaki çalışmaları ve Ar-Ge yapılanmaları ile ilişkili ürettiği bilgi birikimi açısından da kent için önemli bir istihdam fırsatı sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde temsili marka değeri taşıyan ve planlama politikalarının yansıması olarak yaratılan bu tür bir sertifika sistemi ülkemizde henüz mevcut değildir. Bununla birlikte inşaat sektörümüzün etki alanını düşündüğümüzde Yeşil Bina ile ilişkilenerek, enerji verimliliğini artıracak böylesi bir sertifikanın gerekliliği her geçen gün daha çok artmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerin rolü çok büyüktür. Üniversite, sektör ve kent arasında sıkı bir bağ yapılandırılarak, kentin ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojiler sektörün reel tecrübesi ile üniversiteler tarafından geliştirilebilir. Oluşturulan yeşil mahalle sertifikası ile İstanbul’un mekânsal pratiğin içine yerleşmiş yerel sertifika sistemine kavuşması hedeflenmiştir.

Proje Yürütücüsü

  • Sema Ergönül [Prof. Dr., Mimar]

Proje Ekibi [Kor Ekip]

  • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Çiğdem Tekin [Doç. Dr., Mimar]
  • N. Papatya Seçkin [Doç. Dr., Peyzaj Mimarı]
  • Mustafa Özgünler [Prof. Dr., Mimar]
  • Esra Turgut [Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Cem Baççıoğlu [Arş. Gör., Y. Mimar]