Kentsel Tasarım Rehberinde Mahalle Ölçeği ve İstasyon Meydanları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Bilimsel Araştırma Projesi önerisi olarak hazırlanan çalışma; Marmaray Projesi ile birlikte Kızıltoprak – Bostancı banliyö tren güzergâhı üzerinde değişen istasyon – meydan yapısının ve öğelerinin kamusal kullanım biçimine ve kamusal canlılığa etkisinin değerlendirilmesini ve tarih boyunca hem mahalle çekirdeklerinin hem de bölgenin kültürel yapısının gelişiminde etkin rol oynamış bu hattın günümüzdeki işleviyle ve beraberinde getirdikleriyle karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Çalışma, araştırmanın metodolojisi olan ‘Yere Özgü Kentsel Tasarım Rehberleri’nin kavramsal çerçevesini, Kızıltoprak – Bostancı tren yoluna ve istasyon meydanlarına ilişkin genel analizleri ve bu analizler doğrultusunda iki farklı rehberin tasarım ilkelerini içermektedir. Söz konusu iki rehber, Kızıltoprak – Bostancı güzergâhı üzerinde yer alan istasyon meydanlarıyla ilişkili olarak yaratılan öneri yürüyüş hattının ve hat üzerinde en güçlü meydan – istasyon ilişkisini gösteren Erenköy İstasyon Meydanı’nına yönelik olarak hazırlanmıştır.

‘İstasyon Hattı Yürüyüş Parkuru Tasarım Rehberi’ mümkün olan en iyi yaya deneyimini sağlaması için Kızıltoprak – Bostancı istasyonları arasındaki sokakların yürüyüş hattı için belirlenmesine yönelik konfor, sorunlar, potansiyeller, kent mobilyaları ve peyzaj öğeleri özelinde analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonunda belirlenen sokaklara ilişkin tespit edilenler doğrultusunda kent mobilyaları ve peyzaj öğelerine ilişkin ilkeler tanımlanarak öneriler geliştirilmiştir.

‘Erenköy İstasyon Meydanı Tasarım Rehberi’ ise tanımlı hat üzerinde kimlik ve özgünlük, erişilebilirlik, kentle olan entegrasyonundaki kuvvetli yapı, ticari canlılığıyla ekonomik gelişiminin devam ediyor olması, istasyonun konumunun yeni projede de değişmemesi, demiryolunun kamusal alan ile olan bağlantısının ve tren istasyonu ile birlikte Zihni Paşa Cami’nin kuvvetli odak etkisiyle şekillenen meydanda güçlü sosyal ilişkilerin gözlenmesi ve buna bağlı olarak mekânsal kalitenin yüksek olması nedeniyle Erenköy İstasyon Meydanı’nına yönelik tasarım ilkelerini ortaya koymuştur.
Projede mahalle – istasyon meydanı ilişkisinin korunması ve kuvvetlendirilmesine yönelik hazırlanan Yere Özgü Kentsel Tasarım Rehberleri, kentin kimliğini ve belleğini etkileyecek farklı kentsel projelerin bütüncül bağlamda ele alınmasına ilişkin bir örnek oluşturması açısından önem teşkil etmektedir.

 • Kentsel mekânın yerel kimliğinin korunması ve özgün yapısının geliştirilmesi,
 • Alanın sahip olduğu ekolojik değerlerin çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında kullanılması,
 • Kentsel mekânın, içinde bulunduğu kentsel bağlamla entegrasyonunun sağlanması,
 • Sosyal iletişim ve hareketliliğe katkı sağlayacak bununla birlikte kaybedilen değerlerin tekrar mahalle kimliği içerisinde otaya çıkarmaya ve çekici mekânlar yaratarak kullanımı artırmaya yardımcı olacak tasarım ilkelerinin oluşturulması çalışmanın önemli başlıkları olarak sıralanabilir.

Proje Koordinatörü

 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Ekibi [Kor Ekip]

 • Serim Dinç [Y. Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Derya Altıner [Arş. Gör., Restorasyon Uzmanı Y. Mimar]
 • Esra Turgut [Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Burcu Büken Cantimur [Dr. Öğr. Üyesi, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar]
 • Hande Zeynep Kayan [Dr. Öğr. Üyesi, İç Mimar]
 • N. Papatya Seçkin [Doç. Dr., Peyzaj Mimarı]
 • Çetin Ergand [Prof. Dr., Fotoğraf Sanatçısı]

Danışmanlar

 • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Ayşegül Kuruç [Doç. Dr., Mimar]
 • Ümit Arpacıoğlu [Doç. Dr., Mimar]

Araştırma Ekibi

 • İrem Çoban [Mimar]
 • Meryem Ergül [Mimar, Şehir Plancısı]
 • Gülzade Şentürk [Şehir Plancısı]
 • Sait Gözü [Mimar]
 • Ayşegül Özkarslıoğlu [Mimar, Şehir Plancısı]
 • Timuçin Kaan Manco [Mimar, Şehir Plancısı]

Bağdat Caddesi paralelinde konumlanan banliyö hattı istasyonlarının içinde yer aldığı mahalle meydanları, farklı yaşam alışkanlıklarını tanımlayan nirengilere ve her geçen gün giderek kaybolan mimari değerlere sahiptir. İstasyon yapılarının mahalle ölçeğinde transfer merkezleri olması, dağılım ve buluşmaların bu odaklar üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktadır. Söz konusu durum, istasyon meydanlarını özellikle gitgide kaybettiğimiz mahalle yaşamı açısından daha belirgin kılmaktadır. Bu kapsamda araştırma projesinin amacı, mahalle kamusallığında istasyon meydanlarının korunması ve kuvvetlendirilmesine yönelik hazırlanacak ‘yere özgü kentsel tasarım rehberi’ ile ilkelerin tanımlandığı, istasyon meydanlarını birbirine bağlayan yürüyüş parkurunun ve Erenköy İstasyon Meydanı özelinde bir tasarım yaklaşımının geliştirilmesidir.

Mimarlık Fakültesi bünyesinde çok disiplinli olarak düzenlenen ve 19-31 Aralık 2019 tarihleri arasında üniversitemizde ilgilerinize sunduğumuz sergimiz; emek yoğun ve bir o kadar da keyifli geçen 1,5 yılın sonunda yaptığımız analizlerin, elde ettiğimiz bulguların ve geliştirdiğimiz önerilerin olabildiğince kapsamlı bir sunuşudur. Konuya ilişkin çalışmalarımızın ilgili kurumsal ilişkileri de geliştirecek yönde devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Araştırma Projesi olarak sunmuş olduğumuz bu kapsamlı çalışmamızın tamamının ilerleyen aylarda kitap olarak yayınlanması için hazırlıklar hızla devam etmektedir.

Tüm bu süreçte desteğini esirgemeyerek motivasyonumuzu artıran ve yaptığımız işe olan inancımızı kuvvetlendiren herkese teşekkür eder; serginin gerçekleşmesine imkân sağlayan Rektörlüğümüze ve kıymetli destekleri için YTONG A.Ş.’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.